Liderske Action NLP veštine ostvarenja uticaja

Na našem dvodnevnom treningu imaćete prilike da naučite veštine efektnih komunikatora i uticajnih osoba, koristeći moćne primenjive NLP principe. Za poslovne ljude je ne samo neophodno da jasno izraze svoje poruke, već i da prepoznaju kako će različiti sagovornici odgovoriti na njihovu komunikaciju. Kroz moćna pitanja, fokusirana na rešenja, bićete u mogućnosti da sagledate motivacionu strategiju sagovornika i svoje ideje predstavite na uspešan način.

Možete imati briljantne ideje, ali ako ne umete da ih efektno prenesete, vaše ideje vas neće daleko odvesti.
Lee Iacocca

Predlog trajanja programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Razvijanje fleksibilnosti i efektnosti u komunikaciji
 • Prevazilaženje nekad nerešivih situacija
 • Usvajanje principa insprativnog govora i kreiranje uticaja
 • Uspešno predstavljanje ideja i vizije kompanije

Glavne oblasti:

 • Stvaranje klime poverenja (uspostavljanje raporta, praćenja i vođenja – NLP termini)
 • Razumevanje različitih stilova komunikacije i načini verbalnog izražavanja prilikom korišćenja drugačijih stilova komunikacije
 • Prepoznavanje neverbalnih komponenti komunikacije: govora tela i tona glasa radi tačnije interpretacije kongruentnosti verbalnih i neverbalnih poruka sagovornika
 • Uticaj psiho-geografije i  neverbalnih signala moći
 • Upravljanje ličnim stanjima i postizanje željenog resursnog stanja u situacijama koje mogu da predstavljaju izazov
 • Prepoznavanje lične i različitih mogućih strategija motivacije
 • Primena NLP Meta programa za prevazilaženje do tada neprevaziđenih situacija
 • Kriterijumi odlučivanja i Dikensov Model ostvarivanja uticaja
 • Postavljanje moćnih pitanja koja usmeravaju komunikaciju na korisna rešenja
 • Inspirativni govor i govorni obrasci izgradnje pozivitnog stava i nesvesnog slaganja
 • Action NLP tehnika 10 koraka ostvarenja uticaja i prevazilaženja barijera
 • Identifikacija ključnih situacija i kreiranje ličnog plana akcije

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Locus of Control Scale (LCS) - Upitnik samo-procene Lokusa kontrole
 • Personal Conflict Style (PCS) – Lični primarni stil rešavanja konflikta - samo-dijagnostički psihometrijiski upitnik
 • Action plan ličnog razvoja